Galleria

Mielenterveystoipujien tarina - esittelyssä tukiyhdistys karvinen ry,
haastattelijana Milla - Marjaana Ihalainen

Esittelyvideo

Korttelikonsertti Karvisessa 4.9.2021

Vuoden vertaiskuva 2015

Ensim­mäinen vuoden ver­taiskuva jul­kis­tettiin 3.12.2015 Van­halla yli­op­pi­las­ta­lolla Helsingissä.

“Vai­kea­kul­kui­sella polulla pää­semme kyllä eteenpäin toinen toi­siamme tukien” -nimisen kuvan on ottanut Arja Tuo­mioja Helsingistä.

Valit­si­ja­raa­dissa mukana ollut valo­ku­vaaja ja taide- ja sosi­aa­li­kas­vattaja Miina Savo­lainen luon­nehti kuvaa kos­ket­ta­vaksi, hel­lyyt­tä­väksi ja kau­niiksi. Raa­ti­laiset olivat yhtä mieltä siitä, että kuvasta huokuu lämpöä ja siinä on vahvaa kuval­lista ajat­telua. Luonnon keh­dossa kul­ke­villa ihmi­sillä näyttää olevan selkeä suunta vai­keuk­sista huolimatta.

“Vai­kea­kul­kui­sel­lakin polulla pää­semme kyllä eteenpäin toinen toi­siamme tukien” -nimisen kuvan otti Arja Tuo­mioja Kar­visen Suo­men­linnan ret­keltä kesällä 2015. Kuvassa ovat mukana Laila, Raimo ja Ritva.

Voit­tokuva 2015
Soita 000 000 0000