Nuoret

TULE ROHKEASTI MUKAAN KARVISEN NUORTEN RYHMÄÄN

Nuorten ryhmä on tar­koi­tettu kai­kille alle 35-vuo­tiaille nuo­rille aikui­sille. Ryh­mässä on mukavaa yhdessä teke­mistä. Suun­nit­te­lemme sisällön ja toi­minnan ryhmän jäsenten mie­len­kiinnon mukai­sesti. Jokainen saa kertoa omat toi­veensa ja ideansa, joita sitten mah­dol­li­suuksien mukaan yhdessä toteu­tetaan. Ter­ve­tuloa mukaan suun­nit­te­lemaan! Ryh­mässä toteu­tettuja juttuja: pelailua, musan kuun­telua, askar­telua ja vaikkapa tai­mi­kas­va­tusta.  Moni­puo­lisen toi­minnan lisäksi hyvää seuraa ja jut­tu­ka­ve­reita. Ter­ve­tuloa mukaan!

Tie­sithän, että kaikki 18-35 vuo­tiaat saavat Kar­visen jäse­nyyden vuo­deksi aivan ilmai­seksi! Kan­nattaa siis liittyä mukaan! Ryhmää ohjaavat Annika ja Joonas.

Kar­vinen löytyy myös Ins­ta­gra­mista, joten käy ihmeessä seu­raa­massa (@tukiyhdistyskarvinenry)!

Nuorten ryh­mällä on oma WhatsApp-ryhmä, johon pääset liit­tymään ole­malla yhtey­dessä numeroon 050 554 3115. What­sAppin kautta saa aina ajan­koh­tai­sinta tietoa ja on helppo lähettää myös omia kysymyksiä.

Ajankohtaista

Nuorten aikuisten ryhmä tors­taisin Klo 14.30-16.00. Ter­ve­tuloa mukaan!

Nuorten ryhmä jatkaa toi­min­taansa koko kesän ajan! 


Huo­ma­sithan, että Kar­vinen löytyy myös Ins­ta­gra­mista, Face­boo­kista ja nyt myös Tik­To­kista, joten käy ihmeessä seuraamassa!

https://​www​.tiktok​.com/​@​t​u​k​i​y​h​d​i​s​t​y​s​.​k​a​r​v​?​_​t​=​8​h​B​l​u​f​O​6​W​8​1​&​_​r=1


Soita 000 000 0000