Nuoret

TULE ROHKEASTI MUKAAN KARVISEN NUORTEN RYHMÄÄN

Nuorten ryhmä on tar­koi­tettu kai­kille alle 35-vuo­tiaille nuo­rille aikui­sille. Ryh­mässä on mukavaa yhdessä teke­mistä. Suun­nit­te­lemme sisällön ja toi­minnan ryhmän jäsenten mie­len­kiinnon mukai­sesti. Jokainen saa kertoa omat toi­veensa ja ideansa, joita sitten mah­dol­li­suuksien mukaan yhdessä toteu­tetaan. Ter­ve­tuloa mukaan suun­nit­te­lemaan! Ryh­mässä toteu­tettuja juttuja: pelailua, musan kuun­telua, askar­telua ja vaikkapa tai­mi­kas­va­tusta.  Moni­puo­lisen toi­minnan lisäksi hyvää seuraa ja jut­tu­ka­ve­reita. Ter­ve­tuloa mukaan!

Tie­sithän, että kaikki 18-35 vuo­tiaat saavat Kar­visen jäse­nyyden vuo­deksi aivan ilmai­seksi! Kan­nattaa siis liittyä mukaan! Ryhmää ohjaa sosi­aa­lioh­jaaja Minka sekä har­joit­te­lussa olevat sosi­aa­lialan opiskelijat.

Kar­vinen löytyy myös Ins­ta­gra­mista, joten käy ihmeessä seu­raa­massa (@tukiyhdistyskarvinenry)!

Nuorten ryh­mällä on oma WhatsApp-ryhmä, johon pääset liit­tymään ole­malla yhtey­dessä numeroon 050 554 3115. What­sAppin kautta saa aina ajan­koh­tai­sinta tietoa ja on helppo lähettää myös omia kysymyksiä.

Ajankohtaista

HEI KARVISEN NUORET AIKUISET!

Nuorten ryhmä alkaa taas Kar­vi­sessa MAA­NAN­TAINA 14.3.2022 klo 13-15. 

Seu­raavien ker­tojen teemoja:

14.3 Leh­ti­lei­ke­työs­ken­telyä

21.3 Tie­to­vi­sailua

28.3 Lau­ta­pelejä (huom! ryhmä loppuu jo klo 14:00)

4.4 Kevään puutarhajuttuja

11.4 Pää­siäis­ko­ris­telut ja pääsiäisaskartelua

Tule mukaan! 

Ryh­mässä saa myös aina esittää omia ideoita ja teemoja, joita ilolla läh­detään yhdessä toteuttamaan!

Huo­ma­sithan, että Kar­vinen löytyy myös Ins­ta­gra­mista ja Face­boo­kista, joten käy ihmeessä seuraamassa!