Nuoret

TULE ROHKEASTI MUKAAN KARVISEN NUORTEN RYHMÄÄN

Tie­sithän, että kaikki 18-35 vuo­tiaat saavat Kar­visen jäse­nyyden vuo­deksi aivan ilmai­seksi! Kan­nattaa siis liittyä mukaan! koh­taa­mis­paikan. Ryhmää ohjaa sosi­aa­lioh­jaaja Tuuli sekä har­joit­te­lussa olevat sosi­aa­lialan opiskelijat.

Huo­ma­sithan, että Kar­vinen löytyy nyt myös Ins­ta­gra­mista, joten käy ihmeessä seu­raa­massa (@tukiyhdistyskarvinenry)!

Nuorten ryh­mällä on myös oma WhatsApp-ryhmä, johon pääsee liit­tymään ole­malla yhtey­dessä numeroon 050 554 3115. What­sAppin kautta saa aina ajan­koh­tai­sinta tietoa ja on helppo lähettää myös omia kysymyksiä.

Ajankohtaista

HEI KAR­VISEN NUORET AIKUISET!

Nuorten ryhmä alkaa taas Kar­vi­sessa MAA­NAN­TAINA 6.9 klo 13:00-15:00. Tule mukaan kah­vit­te­lemaan, viet­tämään aikaa ja suun­nit­te­lemaan ryhmää syksyn ajalle. 

Opis­kelija Ida vetää nuorten ryhmää syys­kauden ajan. Tule mukaan!

Huo­ma­sithan, että Kar­vinen löytyy myös Ins­ta­gra­mista ja Face­boo­kista, joten käy ihmeessä seuraamassa!

UUSI OPISKELIJA IDA!

Hei, olen kol­mannen vuoden sosio­no­mio­pis­kelija Dia­konia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta. 
Olen har­joit­te­lussa Kar­vi­sella syys­kuusta jou­lu­kuuhun. 
Autan mie­lelläni vaikkapa tie­to­tek­niikan kanssa tai muissa arki­sissa asioissa. 
Minulle voi tulla jut­te­lemaan, kiva päästä tutus­tumaan kaikkiin Kar­visen kävijöihin!