Nuoret

TULE ROHKEASTI MUKAAN KARVISEN NUORTEN RYHMÄÄN

Tie­sithän, että kaikki 18-35 vuo­tiaat saavat Kar­visen jäse­nyyden vuo­deksi aivan ilmai­seksi! Kan­nattaa siis liittyä mukaan! Nuorten ryhmä jatkuu taas heti, kun saamme avata koh­taa­mis­paikan. Ryhmää ohjaa sosi­aa­lioh­jaaja Tuuli sekä har­joit­te­lussa olevat sosi­aa­lialan opiskelijat.

Huo­ma­sithan, että Kar­vinen löytyy nyt myös Ins­ta­gra­mista, joten käy ihmeessä seu­raa­massa (@tukiyhdistyskarvinenry)!

Nuorten ryh­mällä on myös oma WhatsApp-ryhmä, johon pääsee liit­tymään ole­malla yhtey­dessä numeroon 050 554 3115. What­sAppin kautta saa aina ajan­koh­tai­sinta tietoa ja on helppo lähettää myös omia kysymyksiä.

Ajankohtaista

 

HEI KAR­VISEN NUORET AIKUISET!

Nuorten ryhmä on Kar­visen mui­denkin ryhmien tapaan tois­tai­seksi tauolla koro­na­pan­demian takia. Älä jää yksin! Toi­misto on auki ja voit soittaa tai laittaa viestiä/​sähköpostia. Tuuli ja Lea vas­taavat, aut­tavat tar­vit­taessa ja kuun­te­levat huolesi! Voit myös varata ajan yksilöohjaukseen. 

Huo­ma­sithan, että Kar­vinen löytyy myös Ins­ta­gra­mista ja Face­boo­kista, joten käy ihmeessä seuraamassa!

Kar­visen koh­taa­mis­paikka on jälleen avattu ja toi­mintaa on koko kesän ajan. Tule mukaan tutus­tumaan! Nuorten oma ryhmä jatkuu taas syk­syllä 2021.