Tukiyhdistys Karvinen

TYÖNTEKIJÄT

Lea Heino
Toi­min­nan­johtaja

Minka Lindy
Sosi­aa­lioh­jaaja

Tommi Kekola
Kokki

Johnny Björ­ninen
Kokki

Ulla Heino
Keit­tiö­työn­tekijä / siivooja

HALLITUS VUODELLE 2024

Kavaleff-Aalto Inger
Puheen­johtaja

Rojala Georgij
Vara­pu­heen­johtaja

Aitto-Oja Kaisa
Sih­teeri

Mustola Tuula
Talou­den­hoitaja

Viuh­konen Onni

MISSIO, VISIO ja ARVOT

Tukiyhdistys Karvisen MISSIO (perustehtävä) on:

Mie­len­ter­veyden tuke­minen sekä mie­len­ter­veys­kun­tou­tujien ja heidän läheis­tensä elä­män­laadun edistäminen.

Koh­de­ryhmänä ovat mie­len­ter­veys­kun­tou­tujat, heidän lähei­sensä sekä muista syistä mie­len­ter­veyden tuke­miseen liit­tyvän toi­minnan itselleen lähei­seksi kokevat ihmiset.

Yhdis­tykseen ovat ter­ve­tulleet myös kaikki vapaa­eh­toi­sesta mie­len­ter­veys­työstä kiin­nos­tuneet kansalaiset.

Tukiyhdistys Karvisen VISIO (tähtäin, joka antaa työlle suunnan) on seuraava:

Tukiyh­distys Kar­vinen ry on tun­nettu ja arvos­tettu hel­sin­ki­läinen vapaa­eh­tois­työhön ja kan­sa­lais­toi­mintaan nojautuva mie­len­ter­vey­syh­distys. Yhdistys kan­nustaa ver­tais­toi­mintaan ja osal­li­suuteen sekä tarjoaa yhtei­söl­lisen koh­taa­mis­paikan, johon jokainen on ter­ve­tullut omana itsenään.

Yhdistys on aktii­vinen ver­kos­to­toimija ja mukana vai­kut­ta­massa yhteis­kun­nal­liseen asen­neil­mastoon ja pää­tök­sen­tekoon mie­len­ter­veys­kun­tou­tujien tasa­ver­tai­suutta ja osal­li­suutta edistäen.

Toiminnan päätavoitteena on, että:

Jäsenet kokevat yhdis­tyksen tar­joaman tuen ja toi­minnan mer­ki­tyksen elä­män­laa­dulleen posi­tii­visena ja samalla sekä mie­len­ter­veyden ongelmia ennal­taeh­käi­sevänä että kun­tou­tu­mis­pro­sessia edistävänä.

Tukiyhdistys Karvisen ARVOT ovat:

Ver­taisuus, osal­lisuus, kun­nioitus ja positiivisuus.

Yhteiset arvomme ohjaavat kaikkea päi­vit­täistä toi­min­taamme ja yllä­pi­tävät Kar­vi­sessa ilma­piiriä, jossa kai­killa on hyvä olla.

Mottomme on:

Virkistystä, ystäviä ja yhteistä tekemistä.

Soita 000 000 0000