TUKIYHDISTYS KARVINEN RY

Virkistystä, ystäviä ja yhteistä tekemistä

MIKÄ ON KARVINEN RY.

Kar­vinen on matalan kyn­nyksen koh­taa­mis­paikka mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jille, jossa hyvän mielen lisäksi tar­joamme kahvia, ruokaa, ver­tais­tukea ja moni­puo­lista toi­mintaa ryhmien ja retkien muodossa.

Tukiyh­distys Kar­visen toi­minnan tar­koi­tuksena on parantaa mie­len­ter­veys­kun­tou­tujien ja heidän läheis­tensä elä­män­laatua. Toi­mintaan ovat ter­ve­tulleet myös kaikki vapaa­eh­toi­sesta mie­len­ter­veys­työstä kiinnostuneet.

Jokainen jäsen voi halu­tessaan vai­kuttaa toi­mintaan ja osal­listua yhdis­tyksen kehittämiseen.

Kar­vinen – vir­kis­tystä, ystäviä ja yhteistä tekemistä

ajankohtaista

Kevätkokous

Yhdis­tyksen sään­tö­mää­räinen kevät­kokous pidetään tors­taina 20 .5 klo 13. Kokouk­sessa nou­da­tetaan mas­ki­pakkoa, tur­va­välejä ja hyvää käsihygieniaa.

Karvisen  kohtaamispaikka pyritään avaamaan toukokuussa, seuraa tiedotustamme

30.4.2021 asti

 

Koro­na­pan­demian vuoksi ase­tetut rajoi­tukset ovat Hel­sin­gissä pääosin voi­massa 16.5.2021 asti. Mikäli tilanne sen sallii, myös Kar­visen koh­taa­mis­paikka avataan tämän jälkeen. Nou­da­tamme tar­vit­tavia varo­toi­men­pi­teitä. Ryhmät ja retket ovat tois­tai­seksi vielä tauolla. 

 

Sulun aikana:

  • Puhe­limeen vas­tataan nor­maa­listi klo 9-15.
  • Lounaan voi ostaa mukaan klo 11-13 keittiön takaovelta,tai syödä piha­pöytien ääressä.
  • Lei­vänjako toteutuu tiis­taisin ja per­jan­taisin klo 9:00 Kar­visen pihalla.
  • Jos olet oireeton voit myös soittaa ja varata ajan yksi­lö­oh­jaukseen (050 554 3115).

 

Huomio muut! 

  • Pidä tur­va­väliä muihin.
  • Käytä maskia.
  • Noudata hyvää käsihygieniaa.

Yhteisökokoukset

Seu­raava yhtei­sö­kokous pidetään taas heti, kun saamme avata koh­taa­mis­paikan. Yhtei­sö­ko­koukset pidetään taval­li­sesti joka kuu­kauden ensim­mäinen kes­ki­viikko klo 9:30, jos ei toisin ilmoiteta. Ter­ve­tuloa aamu­kah­ville ja kuulemaan/​ kes­kus­te­lemaan Kar­visen ajan­koh­tai­sista asioista.

Pe. 7.5 Pul­la­kah­vi­tar­joilu koko päivän Kar­visen pihalla sun­nun­taisen äitien­päivän kunniaksi

To 13.5 Hela­tors­taina Kar­vinen on kiinni

EU-RUOKAJAKELU ALKAA!

Jakelu alkaa Kar­vi­sessa (Malmin raitti 19)

MAA­NAN­TAINA 31.5 klo 9:00

Emme vali­tet­ta­vasti ota vastaan ennak­ko­va­rauksia. Varo­toi­men­pi­teinä edel­ly­tämme maskin käyttöä tilois­samme ja tur­va­välien noudattamista.

Lisä­tietoja saa Kar­visen toi­mis­tosta 050 554 3115.

EU-RUOKAKUORMAN VASTAANOTTAMISEEN TARVITAAN VAPAAEHTOISIA!

Kuorma saapuu Kar­viseen per­jan­taina 28.5 klo 10:00-14:00 välisenä aikana.

Kaikki vapaa­eh­toiset saavat kii­tok­seksi tal­koo­lounaan mukaan. 🙂

Ilmoit­taudu Kar­visen toi­mistoon 050 554 3115.


Keskusteluapua

Koro­na­virus ja poik­keus­ti­lanne huo­les­tuttaa ja ihme­tyttää meitä kaikkia. Kai­paatko kes­kus­te­luapua, huolien pur­ka­mista tai ihan vain jut­tuseuraa? Tukiyh­distys Kar­visen molempiin puhe­limiin voi soittaa ma-pe klo 9-15 välisenä aikana. Sosi­aa­lioh­jaajat Lea ja Tuuli vas­taavat kysy­myksiin ja kuun­te­levat huolesi.

Soita numeroon: 050 554 3115 tai 041 485 8194

Soittaa voi paitsi Kar­visen jäsenet ja kävijät myös kuka vaan, joka kaipaa tukea ja jut­tuseuraa näinä aikoina. Lisäksi, jos haluat olla yhtey­dessä, kysyä kuu­lu­misia tai lähettää ter­veisiä toi­selle Kar­vis­lai­selle tai Kar­visen ver­tai­soh­jaa­jalle voit välittää yhtey­den­ot­to­pyynnön Lean tai Tuulin kautta.

Ethän jää yksin!

#AVOMIELINVERKKO

Kaipaatko keskusteluseuraa ja vertaisia?

Avo­mielin-verkko käyn­nistyy lokakuun alussa! Uusi pää­kau­pun­ki­seudun Avo­mielin-yhdis­tysten yllä­pitämä täysi-ikäi­sille mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jille suun­nattu Discord-keskustelualusta.

Osal­lis­tujat voivat jutella ver­taisten, ammat­ti­laisten ja kou­lu­tet­tujen vapaa­eh­toisten kanssa. Päi­vystäjä pai­kalla ma-pe klo 9:00-15:00.

Puhutaan yhdessä päivän kuu­lu­mi­sista ja eri­lai­sista mie­len­ter­veyteen liit­ty­vistä teemoista. 

Tule mukaan! 

Lue myös Ossin kir­joittama juttu klik­kaa­malla alla olevaa linkkiä!

OHJEET: AVOMIELIN-VERKKOON LIITTYMINEN

1. Osoite: https://​discordapp​.com/​i​n​v​i​t​e​/​r​r​x​J​BnN

2. Valitse käyttäjänimi.

3. Hyväksy pal­ve­luehdot koh­dalla ja paina ”Jatka”.

4. Rekis­teröi tilisi omalla säh­kö­pos­tio­soit­teellasi ja valit­se­malla uusi
salasana, jonka muistat. Näillä tie­doilla pääset kir­jau­tumaan Discord-tilillesi myös jatkossa.

5. Halu­tessasi voit ladata työ­pöy­tä­so­vel­luksen eli ohjelman myös
tie­to­ko­neellesi, mutta voit käyttää ohjelmaa myös verkkoselaimessa

6. Ala kes­kus­tella kir­joit­ta­malla vies­ti­kenttään. Saat tar­vit­taessa
lisä­apuja pai­kalla olevilta.

7. Työn­tekijä tai kou­lu­tettu vapaa­eh­toinen on pai­kalla arkisin ma-pe klo 9:00-15:00.

Paina alla olevaa linkkiä liittyäksesi!

VAPAAEHTOISEKSI KARVISEEN

Oletko kiin­nos­tunut vapaa­eh­tois­työstä? Tukiyh­distys Kar­visen toi­minta ei pyörisi ilman kor­vaa­mat­tomia vapaa­eh­toi­siamme. Vapaa­eh­toi­semme työs­ken­te­levät esi­mer­kiksi keit­tiö­työn­te­ki­jöinä ja eri ryh­miemme ohjaajina. Ideat ja ehdo­tukset eri­lai­sista työ­teh­tä­vistä, kurs­seista, luen­noista tai ryh­mistä ovat aina myös ter­ve­tul­leita! Ota yhteyttä Kar­visen toi­mistoon, jos kiinnostuit!

Ryhmät

Ryh­mä­toi­mintaa Karvisessa.

Retket

Ret­ki­toi­mintaa Karvisessa.

Jäsenyys

Liity jäse­neksi!