Linkit

Avomielin Verkostoyhteistyö

  • Avo­mielin on pää­kau­pun­ki­seu­dulla toi­mivien mie­len­ter­vey­syh­dis­tysten yhteis­työtä. Jokai­sella yhdis­tyk­sellä on yksi tai useampi matalan kyn­nyksen koh­taa­mis­paikka ja ohjel­massa on monen­laista kai­kille avointa mie­len­ter­veyttä tukevaa toi­mintaa ja vertaistukea.
  • Mukana yhteis­työssä ovat Espoon mie­len­ter­vey­syh­distys EMY ry, Tukiyh­distys Kar­vinen ry, Tukiyh­distys Majakka ry, Vantaan mie­len­ter­vey­syh­distys Hyvät Tuulet ry, Mie­len­ter­vey­syh­distys HELMI ry, Kirk­ko­num­men­seudun mie­len­ter­vey­syh­distys KISU ry, Psy­ko­sociala före­ningen Sympati rf, Taiteen Sulattamo ry ja Mie­len­ter­vey­syh­distys Etappi ry

Yhdis­tysten kesken kokoon­numme sään­nöl­li­sesti yhteisten asioiden äärelle sekä jär­jes­tämme tapah­tumia, retkiä ja juhlia.

Soita 000 000 0000