Ryhmät

Karvisen ryhmätoiminta

Etelä-Suomen alue­hal­lin­to­vi­rasto on jul­kaissut 31.1.2022 pää­tökset, joilla lie­ven­netään ja puretaan koro­na­ra­joi­tuksia Hel­singin ja Uudenmaan sai­raan­hoi­to­piirien alueilla.

Hel­singin ja Uudenmaan sai­raan­hoi­to­piirin alu­eella voi­massa oleva päätös, jolla on mää­rätty tiettyjä lii­kunta-, har­rastus- ja vir­kis­tys­tiloja sul­jet­ta­vaksi, kumotaan kokonaan. Kumoa­minen tulee voimaan 1.2.2022 alkaen. Kaikki tähän asti sul­jetut tilat voi siis avata yleisön ja osal­lis­tujien käyttöön, mutta tilojen käy­tössä täytyy huo­lehtia edelleen terveysturvallisuudesta.

https://​avi​.fi/​t​i​e​d​o​t​e​/​-​/​t​i​e​d​o​t​e​/​6​9​9​3​1​099

Mielenterveyden ensiapu 1 -koulutus karvisessa

Mie­len­ter­veyden ensiapu® 1 -koulutus

Aika: 2.5.–6.6.2022 maa­nan­taisin klo 9.30–11.30 (6 krt)

Paikka: Tukiyh­distys Kar­vinen, Malmin raitti 19

Ohjaaja: Helmi Nurmi, sosionomi (amk),

rat­kai­su­kes­keinen lyhyt­te­ra­peutti -opiskelija

Ilmoit­tau­tu­minen: Kar­visen toi­mistoon, p. 050-554 3115, tukiyhdistys@​kolumbus.​fi

Maanantai

Sana­ris­ti­koiden ratkomisryhmä

Frankien allas­jumppa Malmin uima­halli klo 13:00 - 13:30 (7.2, 7.3, 4.4 ja 2.5)

Lii­kutaan yhdessä - ryhmä, Kaisa

Nuorten aikuisten ryhmä

Kok­ki­kerho, Tommi

Digi­neu­vonta, Otso

Tiistai

Lei­vänjako

Näy­tel­mä­kerho / sket­si­ryhmä, Arja

Naisten ryhmä, Arja

Kei­lailua 1krt/​kk Tapa­ni­lassa, Jori 

Levy­raati, Kaisa

Englannin kielen ryhmä, Jori 

 

Keskiviikko

Bilis­kerho Malmin Nutalla (Kun­nantie 3), Veikko

Runo­ryhmä, Sirpa ( paril­liset vkot )

Helppoa arki­päivän Espanjaa, Kari

Kar­visen jump­pa­ryhmä Syystien pal­ve­lu­kes­kuk­sessa , Tuula H.

Kelmien kerho - ver­tais­tukea päih­teet­tö­myyteen, Onni. 

Kokoontuu 2.2, 16.2, 2.3, 16.3, 30.3, 6.4, 20.4, 4.5 ja 18.5. 

Jelpin ohjaaja Minna mukana joka kuu­kauden ensim­mäinen keskiviikko.

Torstai

Miesten kes­kus­te­lu­ryhmä, Kaj

Bingo: Eero, Raimo 

Musa­ryhmä

Uinti Malmin uima­hal­lilla (Naiset parit­to­malla, miehet paril­li­sella viikolla).

Perjantai

Lei­vänjako

Avoin kes­kus­te­lu­ryhmä, Tuula

Bilis­kerho Malmin Nutalla ( Kun­nantie 3 ), Kake

Tieteen maailma, Otso

Karaoke, Tommi

Per­jan­taisin myös Kar­visen päi­vys­tys­vuoro verk­koa­lusta Discor­dissa: Avo­mielin- verkko klo 9-15.