Ryhmät

Karvisen ryhmätoiminta

Etelä-Suomen alue­hal­lin­to­vi­rasto on jul­kaissut 31.1.2022 pää­tökset, joilla lie­ven­netään ja puretaan koro­na­ra­joi­tuksia Hel­singin ja Uudenmaan sai­raan­hoi­to­piirien alueilla.

Hel­singin ja Uudenmaan sai­raan­hoi­to­piirin alu­eella voi­massa oleva päätös, jolla on mää­rätty tiettyjä lii­kunta-, har­rastus- ja vir­kis­tys­tiloja sul­jet­ta­vaksi, kumotaan kokonaan. Kumoa­minen tulee voimaan 1.2.2022 alkaen. Kaikki tähän asti sul­jetut tilat voi siis avata yleisön ja osal­lis­tujien käyttöön, mutta tilojen käy­tössä täytyy huo­lehtia edelleen terveysturvallisuudesta.

https://​avi​.fi/​t​i​e​d​o​t​e​/​-​/​t​i​e​d​o​t​e​/​6​9​9​3​1​099

Maanantai

Sana­ris­ti­koiden ratkomisryhmä

Frankien allas­jumppa Malmin uima­halli klo (5.9., 3.10., 7.11. ja 5.12.)

Lii­kutaan yhdessä - ryhmä, Kaisa

Kok­ki­kerho, Tommi (Jää jou­lu­tauolle 21.11. vii­meinen kokoon­tu­minen kulu­valle vuodella)

Digi­neu­vonta, Otso

Tiistai

Lei­vänjako

Näy­tel­mä­kerho / sket­si­ryhmä, Arja

Bii­sinteko - ryhmä, Riku. Kokoontuu joka toinen tiistai alkaen 25.10. (8.11., 22.11. ja 13.12.)

Voi­ma­va­ra­val­mennus, Arja (Sul­jettu ryhmä)

Kei­lailua 1krt/​kk Tapa­ni­lassa, Jori 

Levy­raati, Kaisa

Keskiviikko

Bilis­kerho Malmin Nutalla (Kun­nantie 3), Veikko

Runo­ryhmä, Sirpa ( paril­liset vkot )

Englannin kielen ryhmä, Jori 

Helppoa arki­päivän Espanjaa, Kari 

Kar­visen jump­pa­ryhmä Syystien pal­ve­lu­kes­kuk­sessa , Tuula H. 

Kelmien kerho - ver­tais­tukea päih­teet­tö­myyteen, Onni. 

Kokoontuu 24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11. ja 7.12.

Jelpin ohjaaja Minna mukana joka kuu­kauden ensim­mäinen keskiviikko.

Torstai

Miesten kes­kus­te­lu­ryhmä, Kaj

Bingo: Eero, Raimo (Jää jou­lu­tauolle 15.12. jälkeen) 

Musa­ryhmä

Uinti Malmin uima­hal­lilla (Naiset parit­to­malla, miehet paril­li­sella viikolla).

Nuorten ryhmä, vetäjinä Joonas & Annika

Perjantai

Lei­vänjako

Avoin kes­kus­te­lu­ryhmä, Tuula

Bilis­kerho Malmin Nutalla ( Kun­nantie 3 ), Kake

Tieteen maailma, Otso

Karaoke, Tommi 

Per­jan­taisin myös Kar­visen päi­vys­tys­vuoro verk­koa­lusta Discor­dissa: Avo­mielin- verkko klo 9-15.

lauantai

Makrame-sol­mintaa, Francisco