Ryhmät

Maanantai

Sana­ris­ti­koiden rat­ko­mis­ryhmä, Ritva

Ren­tou­tus­hetki, opiskelija

Frankien allas­jumppa Malmin uima­halli klo 13:00 - 13:30 (6.9 , 4.10 , 1.11 ja 13.12 )

Lii­kutaan yhdessä - ryhmä klo 12.30 - 14.00, Kaisa

Nuorten aikuisten ryhmä

Digi - neuvonta

Tiistai

Lei­vänjako klo 9 - >

Näy­tel­mä­kerho / sket­si­ryhmä, Arja

Naisten ryhmä, Arja

Kei­lailua 1krt/​kk Tapa­ni­lassa, Jori ( aloi­tuskrt. 14.9 )

Levy­raati / musavisa, opiskelija

Englannin kielen ryhmä, Jori ( aloi­tuskrt 14.9 )

Keskiviikko

Bilis­kerho Malmin Nutalla (Kun­nantie 3), Veikko

Tie­tovisa, opis­kelija 10 ->

Runo­ryhmä, Sirpa ( paril­liset vkot )

Helppoa arki­päivän Espanjaa, Ritva

Kelmien kerho - ver­tais­tukea päih­teet­tö­myyteen, Onni. 

Kokoontuu 8.9 , 22.9 , 6.10 , 20.10 , 3.11 , 17.11 , 1.12 , 8.12

Jelpin ohjaaja Minna mukana ( 8.9 , 6.10 , 3.11 ja 1.12 )

Torstai

Novel­li­koukku: käsi­töitä ja novellin kuun­te­le­mista, opis­kelija Ida

Miesten kes­kus­te­lu­ryhmä, Kaj

Bingo: Eero, Raimo

Musa­ryhmä (Kuun­nellaan levyjä)

Uinti Malmin uima­hal­lilla (Naiset parit­to­malla, miehet paril­li­sella viikolla).

MTKL Ver­taiset-kurssi Kar­vi­sessa: 23.9, 7.10 ja 21.10. Opis­kelija Ida

Perjantai

Lei­vänjako

Avoin kes­kus­te­lu­ryhmä, Tuula

Bilis­kerho Malmin Nutalla ( Kun­nantie 3 ), Kake

Tieteen maailma, Otso

Karaoke on tois­tai­seksi koronatauolla.

Lauantai

LAU­ANTAI (10-13)

Melinan luovat työ­pajat (9.10, 23.10, 13.11, 27.11, 4.12, 18.12)

uusi ryhmä: novellikoukku

Tors­taina 16.9. aloittaa uusi ryhmä Novel­li­koukku. Ryh­mässä kuun­nellaan novelleja ja samalla neu­lotaan tai vir­kataan. Vaih­toeh­toi­sesti voi myös värittää väri­tys­kuvia tai tulla vain kuun­te­lemaan. Ryhmä kokoontuu Kar­visen tiloissa torstai aamuisin klo 9-10. Tar­vikkeet saa Kar­vi­selta. Ryhmää pitää opis­kelija Ida. Ter­ve­tuloa mukaan!

 

uusi ryhmä: vertaiset kurssi (mtkl)

Osal­lis­tutaan yhdessä! Mie­len­ter­veyden kes­kus­liitto jär­jestää syk­syllä ver­tais­ta­paa­misia ver­kossa. Osal­lis­tumme Kar­vi­sesta yhdeltä tie­to­ko­neelta ryhmänä, joten et tar­vitse omaa tie­to­ko­netta. Voit tulla mukaan vain osaan tai kaikkiin halu­tessasi. Tapaa­misia ohjaa opis­kelija Ida, jolta voit kysyä lisätietoja. 

 

To 23.9. klo 14–15 Pii­rus­telua piris­tyk­seksi: Piirtely pitää vireys­tilaa yllä, eikä mieli pääse tyl­sis­tymään. Piirtely auttaa myös käsit­te­lemään tietoa, ja saat­taapa syntyä uusia ideoita ja kek­sin­tö­jäkin. Par­haim­millaan piirtely on luovaa ongel­man­rat­kaisua. Tule mukaan help­pojen piir­te­ly­har­joi­tusten äärelle. Aiempaa osaa­mista piir­tä­miseen sinulla ei tar­vitse olla.

To 7.10. klo 14–15 Voi­ma­varoja etsi­mässä: Miten huo­lehtia omista voi­ma­va­roista ja jak­sa­mi­sesta? Mitkä asiat voi­sivat tuoda sinulle vielä lisää voi­ma­varoja? Tule mukaan jakamaan omia koke­muk­siasi ja tekemään pieniä harjoituksia.

To 21.10. klo 14–15 Suuri tie­tovisa: Ovatko kaikki mah­dol­liset tv:n tie­to­visat lem­pioh­jel­miasi ja Trivial Pursuit ei todel­lakaan pölyty laa­ti­kossa? Nyt pidetään suuri, leik­ki­mie­linen tie­tovisa ver­kossa. Voit osal­listua yksin, kaksin, kolmin tai koota vaikka koko­naisen jouk­kueen yhdistyksestänne.

Tors­taina 16.9. aloittaa uusi ryhmä Novel­li­koukku. Ryh­mässä kuun­nellaan novelleja ja samalla neu­lotaan tai vir­kataan. Vaih­toeh­toi­sesti voi myös värittää väri­tys­kuvia tai tulla vain kuun­te­lemaan. Ryhmä kokoontuu Kar­visen tiloissa torstai aamuisin klo 9-10. Tar­vikkeet saa Kar­vi­selta. Ryhmää pitää opis­kelija Ida. Ter­ve­tuloa mukaan!

 

MELINAN LUOVAT TYÖPAJAT LAUANTAISIN

Lau­an­taisin Kar­vi­sessa on tar­jolla Melinan vetämiä ihania luovia työ­pajoja. Ilmoit­taudu mukaan toi­mis­tossa. Päi­vä­määrät: 9.10, 23.10, 3.11, 27.11, 4.12, 18.12. Tee­moina: Per­soo­nal­listen muis­ti­kir­jojen teke­minen, ompelun perusteet, arjen suju­vuuden työpaja, sisus­tus­seik­kailua, kranssien tekoa ja korttipajaa. 

Miniretki

Ensi ker­ralla naisten ryh­mässä tehdään mini­retki Tapuliin kat­somaan Kar­visen jäsenen Mar­jatan ideoimaa ja toteut­tamaa tai­de­teosta! Teos on teks­tii­li­tai­detta ja on esillä Tapulin seu­ra­kun­ta­talon jul­ki­si­vulla. Poi­ketaan myös Tapulin kirp­pik­sellä! Lähtö klo 12:00 Karvisesta.

Ter­ve­tuloa mukaan, kaikki ter­ve­tul­leita!