Retket

RETKI cafe regattaan pe 13.2!

Ystä­vän­päivä- retki

Per­jan­taina 12.2.2021 klo 12.00 Cafe Regatta, Meri­kan­nontie 8, 00260 Helsinki

Ter­ve­tuloa ystä­vän­päivä ret­kelle Cafe Regattaan! Tavataan yhdessä Cafe Regatan edessä klo 12.00. Näh­tä­vyytenä on Sibelius monu­mentti ja sen lisäksi pieni retki luonnossa.

Tämän jälkeen Kar­vinen ry tarjoaa kupil­lisen kahvia ja kuuman mak­karan Cafe Regatan nuo­tiolla, ihanan meri­mai­seman äärellä. Pukeu­duthan lämpimästi!

Ohjaajana sosio­no­mio­pis­kelija Mic­helle Ruot­sa­lainen. Ilmoit­tau­tu­minen 10.2 men­nessä toi­mistoon puh. 050 554 3115

Ret­kelle mahtuu yhteensä 7 osal­lis­tujaa. Retki jär­jes­tetään koro­na­ra­joi­tusten mukai­sesti, sekä tur­va­välit huomioiden.

LÄHDE MUKAAN TUETULLE LOMALLE 

10.5-15.5.2021 Solaris-lomien tuettu loma Kar­vis­lai­sille Leh­mi­rannan loma­kes­kuk­sessa Salossa. Oma­vas­tuu­osuus 100e/​5 vrk ja loma­teemana ver­tais­tu­kiloma. Lomalle voivat hakea ne hen­kilöt, jotka olivat tue­tulla lomalla vuonna 2019 tai ei koskaan aiemmin. Hake­muksia vas­taa­no­tetaan Kar­visen toi­mistoon vielä 19.2 asti. Hake­mus­lo­mak­keita ja lisä­tietoja saa Kar­visen toi­mis­tosta 050 554 3115.

 

Mukaan retkille?

retket toistaiseksi tauolla