Retket ja virkistys

Retkiä ja virkistystoimintaa kesällä 2021

Kar­visen kesä­ka­lenteri on nyt jul­kaistu! Katso alla ole­vista lin­keistä toi­minta kesä-, heinä- ja elo­kuulle. Luvassa ryhmiä, retkiä ja tapah­tumia. Huom! Toi­minta toteu­tetaan ulkona säävarauksella. 

Kar­visen kesäkuu 

Kar­visen heinäkuu

Kar­visen elokuu

Lisä­tietoa eri toi­min­noista saa toi­mis­tosta soit­ta­malla numeroon 050-554 3115. Tule mukaan viet­tämään kesä hyvässä seurassa! 

TER­VE­TULOA JUHAN­NUS­JUHLIIN 24.6

Ter­ve­tuloa Kar­visen juhan­nus­juhliin TORS­TAINA 24.6. Juhan­nus­lounas alkaa klo 10:30 ja juhan­nus­bingo klo 11:30. Pyy­dämme, että kaikki ilmoit­tau­tuvat toi­mistoon PER­JAN­TAIHIN 18.6 men­nessä! Juhan­nus­me­nussa luvassa liha-kas­vis­var­taita, uusia peru­noita, silliä, salaattia ja jäl­ki­ruoaksi jää­telöä ja man­si­koita. HUOM! Sul­jemme tors­taina 24.6 klo 13:00. Juhan­nusaattona per­jan­taina 25.6 Kar­vinen on kiinni. 

KESÄ­TEAT­TERIIN 30.6

Tule mukaan kesä­teat­teriin! Piha­talkoot on vää­rin­kä­si­tyksiä ja hul­vat­tomia hahmoja pur­suava komedia. Talo­yhtiön kokouk­sessa kuohuu, kun uusi asukas kysee­na­laistaa kan­gis­tuneet käy­tännöt. Lopulta jär­jes­tetään piha­talkoot, jotka eivät luon­nol­li­sesti suju aivan suun­ni­telmien mukaan. Näytös on KES­KI­VIIKKONA 30.6.2021 klo 19:00 Kesä­teatteri Navet­ha­liassa (Oraskuja 1). Lipun hinta Kar­visen jäse­nille vain 8,00€. Lippuja on varattu 10:lle. Ilmoit­tau­tu­minen ja maksu toimistoon. 

Huomioi, että esi­tykset jär­jes­tetään koro­na­ra­joi­tukset huo­mioiden ja hyvää hygieniaa nou­dattaen. Tur­va­välien var­mis­ta­mi­seksi kat­so­mo­paikat on vähen­netty vähintään puoleen nor­maa­lista paik­ka­mää­rästä. Toi­vomme yleisön käyt­tävän esi­tyk­sessä kasvomaskia.

Mukaan retkille?